top of page

Våre prosjekter:

De fysiske omgivelsene påvirker trivsel og helse, klima og natur og næringsliv og handel. Våre steder jobber for å øke forståelsen for og kompetansen på helhetlig og bærekraftig stedsutvikling blant politikere, kommuner og privat næringsliv. Vi er opptatt av å forenkle, tilgjengeliggjøre og tydeliggjøre kunnskap. 

  

Vi tilbyr formidlingstjenester som podkast og film, opplæring ved kurs, workshops og prosessledelse, og rådgivning. 

Den lokale stedsutviklingen skjer i et samspill mellom fag og politikk. Politikere er som regel opptatt av lokale interesser. Noen ganger kan lokale interesser være i konflikt med faglige råd. Dette peker på et behov for en respektfull samtale mellom fag og politikk hvor man anerkjenner hverandres ståsted. Stemmer for stedet er et tredelt formidlingsprosjekt som ønsker å bygge bro og økt forståelse mellom fag og politikk. 
 

Vi har laget en podkastserie, refleksjonsfilmer og et opplegg for opplæring og refleksjon.
 

Les mer om prosjektet her.

logo pådriv.png

Prosessleder for arbeidsgruppe om sosial infrastruktur, ved Pådriv

For å oppnå sosial bærekraft i et område må vi bygge sosial infrastruktur. 

 

Vi leder arbeidsgruppen for sosial infrastruktur for Pårdiv, som møtes seks ganger i 2023 for å diskutere faglige problemstillinger. Målet er å utvikle råd som fremmer arbeidet med sosial infrastruktur som ledd i målet om å skape mer sosialt bærekraftige steder.

Pådriv - Sosial infrastruktur

 

nmbu_logo_rgb_nynorsk.jpg

Veileder for undervisning i medvirkning for barn og unge. SAMBED

Fakultet for landskap og samfunn skal utvikle, gjennomføre og teste metoder for medvirkning i planlegging av bærekraftige samfunn, spesielt rettet mot barn og unge.

 

Vi inngår i prosjektets arbeidsgruppe og har spesielt ansvar for å følge opp å utarbeide veiledere om hvordan metoder og prosessledelse for praksis kan brukes som metoder i undervisning (didaktisk perspektiv). Vi skal også bidra til formidling av prosjektets resultater. Arbeidet skjer i samarbeid med de øvrige som inngår i prosjektets arbeidsgruppe. 

Info om Sambed prosjektet

Kjede_KS_Svart_hvit.png

Samskapende formidlingsprosjekt om sosial bærekraft i planlegging, KS

I samarbeid med KS utforsker vi hva sosial bærekraft betyr for fysisk planlegging og hvilket mulighetsrom som finnes for å sikre sosiale bærekraft i en reguleringsplan.Arbeidet består av to verksted sammen med eksperter. Arbeidet oppsummeres i en podkast fra Våre steder. 

Lytt til podkasten  Tro, håp og juridiske virkemidler

i planlegging av sosial bærekraft

  

tverga_logo_RGB_white_.png

Rådgiver på medvirkning og prosess i prosjektet "En morsom omvei", Tverga

Vi bistår Tverga som rådgiver ovenfor ti ulike kommuner som skal utvikle aktive møteplasser utendørs. Vi bistår med kompetanse på  på prosess og medvirkning.

Hensikten med "En morsom omvei" er å inspirere og stimulere kommuner til å skape flere kreative nærmiljøanlegg som fremmer bevegelse på nye, morsomme og overraskende måter. 

Tverga - En morsom omvei

nmbu_logo_rgb_nynorsk.jpg

Undervisning i stedsutvikling
(LAA200), NMBU, Emneansvarlig

Høsten 2022 underviser vi studenter på by,- og regionalplanlegging ved NMBU i kurset Stedsutvikling (LAA200). Kursets hovedfokus er metodeundervisning i kartlegging, analyser, scenarier, og mulighetsstudier. Vi arbeider med å utforske sted som noe som er fysisk, funksjonelt og normativt/kulturelt, og er opptatt av at studentene skal utvikle en stedsforståelse for både det fysiske og det sosiale.

NMBU-Emnebeskrivelse

tverga_logo_RGB_white_.png

Prosessleder for Tvergakonferansen 2022, 

Vi inngår som en av fagekspertene du møter gjennom Tverga konferansen. Vi bistår Tverga i å utvikle og fasilitere en serie workshoper på deres Norgesturne 2022 om en god prosess når det gjelder å utvikle nye og aktive møteplasser. 

Se info og opptak fra konferansen

Bidratt i utvikling av prosessveileder for aktive møteplasser, Tverga

tverga_logo_RGB_white_.png

Vi bistår Tverga med å utvikle en prosessveileder som ligger på deres nettside om hvordan en god prosess kan gjennomføres for å utvikle en aktiv og inkluderende møteplass. Det er særlig fokus på god brukermedvirkning.

Prosessveilederen

doga-logo_norsk_hvit.png

I forbindelse med DOGA sitt innovasjonsprogram for steds,- og næringsutvikling GNIST har vi produsert 4 podkaster som del av deres kompetanseprogram. 

Lytt til podkasten.

Episodene er merket med #Gnist

Info om GNIST kompetanse finner du her.

Podkast for innovasjonsprogrammet GNIST, DOGA

doga-logo_norsk_hvit.png

Podkast for prosjektet Hverdagsreisen, DOGA

I forbindelse med DOGA sitt prosjekt Hverdagsreisen produserte vi 2 podkaster som omhandler koblingen mellom fysiske omgivelser og menneskers adferd og handlinger. 

Hverdagsreisen, arkitektur og folkehelse. 

tverga.png

Utvikling av verktøy for behovskartlegging mtp. møteplasser, NMBU, Tverga, FHI, Asplan Viak.

Forskningsprosjektet "Samskaping av aktive møteplasser" studerer etablering og bruk av møteplasser i nærmiljøer. Vi bistår i å utvikle et verktøy som skal koble kunnskap fra forskning med praksis om målgrupper og hva de trenger for å trives på møteplasser.

Info om "Samskaping av aktive møteplasser"

nmbu_logo_rgb_nynorsk.jpg

Undervisning i kommuneplanens arealdel (APL200), NMBU, -Veiledning

En kommuneplan kan betraktes som et landskapsprosjekt og et verktøy for stedsutvikling. I dette emnet lærer studentene å lage en kommuneplan (arealdelen), dvs. å forme landskap og styre den romlige utviklingen ved hjelp av kommuneplanens arealdel som verktøy. Det innebærer et bredt spekter av kunnskap, kompetanse og ferdigheter. Vi har bidratt som veileder gjennom hele kurset siden 2021.

Emnebeskrivelse APL200

Undervisning landskapsarkitektur, AHO 
Parklaboratorium

120 Form - Parklaboratorium

Vi bidrar med undervisning hele 2. semester innen landskapsarkitektur  ved AHO

 

Parklaboratorium omfatter park- og byromsprosjektering, studier og formgivning av byrom som inviterer til opphold og møter mellom mennesker. Grunnleggende viten om planter og jord integreres og undersøkes som premisser for landskapsarkitektonisk forming.

Parklaboratoriet, AHO

bottom of page